Sopimusehdot

Päivitetty 01.04.2020

1. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA

1.1 Näitä Shop Locally Oy Ab (Y-tunnus: 3127014-2; jäljempänä ”Shop Locally”) yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Shop Locallyn ja  Shop Locallyn shoplocally.fi-verkkopalveluun  kauppiaaksi rekisteröityneen  tuotteiden myyjän (”Kauppias”) välillä.

1.2 Palvelu toimii verkkokauppapaikkana, jossa Kauppiaat voivat ilmoittaa tavaroitaan ja palveluitaan (”Tuote”) myytäväksi Palvelun välityksellä.

1.3 Kauppiaalla tulee olla y-tunnus. Kauppiaan tulee olla paikallinen yrittäjä saadakseen luvan Palvelun käyttöön. Shop Locally varmentaa Kauppiaan kelpoisuuden ja sallii tämän jälkeen Kauppiaan rekisteröitymisen Palveluun.

1.4 Rekisteröityessään Kauppiaaksi Tuotteiden myyjän on annettava Shop Locallylle yhteystietonsa. Shop Locally ylläpitää ajantasaista rekisteriä Kauppiaista. Kauppiaalla on velvollisuus päivittää mahdolliset muutokset yhteystietoihin.

1.5 Shop Locallyn Palvelun käyttö edellyttää, että Kauppias hyväksyy ja noudattaa näitä Ehtoja, minkä jälkeen Kauppias voi käyttää Palvelua kulloinkin voimassa olevien Ehtojen mukaan.

2. SHOP LOCALLYN PALVELUT

2.1 Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia osa­puolten välisestä yhteistyöstä, osapuolten tuot­teiden ja palvelui­den myynnistä ja mark­ki­noinnista sekä määritellä palk­kiomalli tuotteiden ja pal­veluiden osalta, jotka määritellään tässä so­pi­muk­sessa.

2.2 Shop Locallyn tuotteet ja palvelut (jäljempänä ”Palvelu”):

  • Shop Locally verkkokauppa shoplocally.fi-verkkopalvelussa
  • shoplocally.fi markkinointipalvelut
  • Markkinointi sosiaalisessa mediassa

2.3 Sopimus ei koske muita nykyisiä tai tu­le­via Shop Locally palveluita, mutta niistä voi­daan sopia erikseen yhteistyön aikana. Pal­ve­luiden yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Shop Locallyn www-sivuilta: shoplocally.fi.  

2.4 Kauppiaalla on oikeus kertoa lop­pu­asiak­kail­leen Palvelun tuomista mah­dol­lisuuksista ja hänellä on oikeus käyttää Shop Locallyn esittely- ja tukimateriaaleja tukenaan.

2.5 Shop Locally ei sitoudu Kauppiaan tai sen edustajien omille lop­puasiakkailleen mah­dol­lises­ti tekemiin Shop Locallyn Palvelua koskeviin teknisiin ja/tai talou­del­li­siin väli­puheisiin, lupauksiin ja/tai sitou­muk­siin ilman erillistä it­senäisesti tekemäänsä ar­vio­ta.

2.6 Kauppias vastaa Palvelun kautta myytyjen Tuotteiden toimittamisesta asiakkaalle sekä Palvelun kautta myytyihin Tuotteisiin liittyvistä vastuista ja velvoitteista suhteessa asiakkaisiin.

3. KUSTANNUKSET

Kumpikin sopijapuoli vastaa omista ke­hi­tys- ja yh­teistyö-, sekä tämän sopimusten mu­kais­ten velvoitteiden täyttämisestä ai­heut­ta­mis­ta kustannuksistaan, ellei erik­seen toisin so­vita.

4. SHOP LOCALLYN PALKKIO JA TUOTTEIDEN HINNAT

4.1 Shop Locally Oy Ab:lla on oikeus provisioon Shoplocally.fi-sivuston kautta syntyneistä kaupoista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti https://shoplocally.fi/yrittajalle/hinnasto/.

4.2 Shop Locally tilittää Kauppiaalle Shoplocally.fi-sivuston kautta toteutuneista kaupoista syntyneet tulot vähennettynä Shop Locallyn provisiolla seuraavasti:

  • Myynti tilitetään Kauppiaalle Shop Locallyn lähettämän raportin mukaisesti;
  • Raportti toimitetaan joka viikon perjantaina, mikäli viikkomyynti ylittää 100 euroa;
  • Mikäli Kauppias ei ole noudattaneet Shop Locallyn ehtoja, kauppiaalle ei synny oikeutta tilitykseen kyseisen kaupan osalta.

4.3 Kauppiaalla on oikeus päättää Palvelussa myymiensä Tuotteiden hinnat. Kauppias voi itse hinnoitella toimituskulut, joista ei synny provisiota Shop Localylle vaan ne tilitetään kauppiaalle kokonaisuudessaan. Kauppiaan asiakkaille ilmoittaman hinnan tulee sisältää Kauppiaan käyttämä arvonlisäveroprosentti ja soveltuvan arvonlisäveron määrä. Kauppiaan asiakkaille ilmoittaman hinnan tulee sisältää myös Shop Locallyn provisio.

5. PALVELUIDEN HINNOITTELU

Shop Locally Oy Ab hinnoittelee tarjoamansa Palvelun  ja pidättää oikeuden muut­taa hintojaan. Hinnat löytyvät osoitteesta https://shoplocally.fi/yrittajalle/hinnasto/

6. MARKKINOINTIMATERIAALIT

Kauppias voi suunnitella ja toteuttaa omia markkinointimateriaaleja hyödyntäen Shop Locallyn julkisia sisältöjä. Shop Locallylla on oikeus vaatia korjauksia, mikäli Palveluun kohdistuu virheitä tai muuta mahdollistaa haittaa Shop Locallylle. Yhteisen markkinointimateriaalin toteuttamisesta ja mahdollisesta kustannusten jakamisesta sovitaan Shop Locallyn ja Kauppiaan välillä aina erikseen ennen sen julkistamista, käyttöä ja tuottamista. Kyseinen materiaali voi pitää sisällään esim. palveluesitteitä, tapahtumia, www-sivuilla olevia esityksiä, prosessikuvauksia, teknistä dokumentaatiota, jne.

Kauppias ei saa käyttää Palvelua lain tai hyvän tavan vastaisella tavalla. Koska Kauppiaalle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen tai levittämiseen Palvelun avulla, Kauppiaan tulee kaikin kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja levittämistä, että aineisto (i) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (ii) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (iii) ei sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia. Shop Locally ei vastaa Palvelussa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Kauppias vastaa sekä Shop Locallya että kolmansia kohtaan siitä, että sen Palveluun lähettämä aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä siitä että Kauppiaalla on muutoinkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi. Kauppias myös sitoutuu kohtuullisesti avustamaan Shop Locallya mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat Kauppiaan toimittamasta tai Kauppiaan Palvelun kautta levittämästä aineistoista, sekä korvaamaan Shop Locallylle tästä aiheutuvat vahingot.

7. TAVARAMERKIT & OMISTUSOIKEUDET

7.1 Tavaramerkkien omistusoikeudet säilyvät al­ku­peräi­sillä omistajillaan. Loppuasiakkailla on käyttöoikeus hei­tä koskeviin, syntyviin doku­mentteihin.

7.2 Molemmat osapuolet voivat käyttää so­pi­muksen voimassaoloaikana toistensa nimiä, lo­goja ja tavaramerk­kejä yhteistyösopimuksen mark­kinoinnissa ja myynnissä lop­pu­asiak­kail­le kulloinkin sovittavalla tavalla. Yhteinen ma­teriaali on hyväksyttävä molemmin puolin en­nen jul­kistamista. Osapuolilla ei ole oi­keut­ta luovuttaa tätä käyt­töoikeuttaan edelleen kol­mansille osapuolille.

7.3 Kaikki Shop Locallyn Tuotteisiin ja Pal­ve­luihin liittyvät te­kijänoikeudet ja muut im­ma­teriaalioikeudet sekä liikesa­laisuuksia suo­jaa­vat oikeudet kuuluvat kokonaisuudes­saan Shop Locallylle. Sama koskee Shop Locallyn Palveluihin ja Tuotteisiin mah­dol­li­ses­ti tehtäviä parannuksia, lisäyksiä ja muu­tok­sia niiden keksijästä riippumatta.

7.4 Tämän sopimuksen päättyessä osapuolten tulee välit­tömästi lakata käyttämästä ja hyödyntämästä toisen osa­puolen tuotteisiin tai palveluihin liittyviä tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia.

8. LUOTTAMUKSELLISUUS

8.1 Sopijapuolet luovuttavat toisilleen luot­ta­muk­sellisia tietoja. Tässä sopimuksessa luot­ta­muksellisia tietoja ovat kaikki osapuolten toi­siltaan suullisesti, kirjallisesti, säh­köisessä muo­dossa tai muuten saamat tekniset, talou­del­li­set ja tieteelliset tiedot ym. riippumatta sii­tä, oliko tiedot merkitty tai ilmoitettu luot­ta­muk­sellisiksi vai ei. Salassa­pitovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta tietoon:

  • joka sen luovutushetkellä on y­lei­ses­ti tiedossa;
  • joka luovutuksen jälkeen tulee jul­kai­sussa tai muuten yleisesti tun­ne­tuk­si (muun kuin tämän sopimuksen no­jal­la tiedon saaneen osapuolen jul­kai­semana);
  • joka todistettavasti oli tiedon saa­neen osapuolen hal­lussa jo ennen sen vas­taanottamista toiselta osapuolelta;
  • jonka tiedon saanut osapuoli on saa­nut kolmannelta osapuolelta, kui­ten­kin siten, että kolmas osapuoli ei ole saanut tietoa tämän sopimuksen vas­taisesti tiedon luovut­taneelta osa­puo­lelta.

8.2 Osapuolet sitoutuvat tämän sopimuksen voi­massa­oloaikana ja sen jälkeen pitämään sa­las­sa ja olemaan luo­vuttamatta kenellekään il­man toisen osapuolen kirjallista suostumusta luot­tamuksellisia tietoja sekä olemaan käyt­tä­mät­tä luottamuksellisia tietoja muuhun kuin tä­män so­pimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

8.3 Osapuolet sitoutuvat rajoittamaan luot­ta­muk­sellisten tietojen käytön ainoastaan sel­lais­ten palveluksessaan ole­vien henkilöiden käyt­töön, jotka välttämättä tarvitsevat niitä tä­män sopimuksen mukaisessa toiminnassa.

8.4 Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että kaik­ki sen hen­kilökuntaan kuuluvat ja ne, joille on toi­sen osapuolen kir­jallisella suostumuksella luo­vutettu luottamuksellisia tie­toja, nou­dat­ta­vat tämän sopimuksen määräyksiä.

8.5 Mikäli osapuoli rikkoo sa­las­sa­pi­to­vel­voi­tet­taan, on salassapitovelvoitetta rikkonut osa­puo­li velvollinen suo­rittamaan toiselle osa­puo­lelle sopimussakkoa 500 euroa sekä kor­vaamaan vä­lit­tömän vahingon.

9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä sopimus tulee voimaan al­le­kir­joi­tuk­sesta (rekisteröityminen kauppiaaksi) lu­kien ja on voimassa toistaiseksi. So­pimus on irtisanotta­vissa molempien osa­puol­ten taholta 1 kuukauden mittaisella ir­ti­sanomisajalla.

10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Kummallakin osapuolella on oikeus pur­kaa tämä so­pimus heti päättyväksi, mikäli toi­nen osapuoli joutuu konkurssiin, yri­tys­sa­nee­rauk­seen, selvitystilaan tai ei täy­tä tämän so­pi­muk­sen mukaisia velvollisuuksiaan, eikä ole 30 päivässä toisen osapuolen kirjallisesta huo­mau­tuk­sesta korjannut sopimusrikkomustaan.

11. SOPIMUKSEN SIIRTO

Kummallakin osapuolella on oikeus siirtää tä­mä sopi­mus kolmannelle osapuolelle ai­noas­taan toisen osapuolen kirjallisesti antamalla suos­tumuksella.

12. FORCE MAJEURE

Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingosta, jo­ka aiheu­tuu sodan, kansannousun tai vastaa­van tapahtuman, la­kon, luonnonkatastrofin, vir­an­omaisen toimenpiteen, säh­könjakelun kat­keamisen tai muun vastaavan osapuolten vai­kutusvallan ulottumattomissa olevan ta­pah­tu­man seu­rauksena, jota osapuolten ei voida koh­tuudella katsoa kyenneen ennakoimaan ja joi­ta seurauksia sopijapuolet eivät myöskään koh­tuullisin toimenpitein olisi voineet välttää tai estää.

Osapuolen vedotessa mainittuun esteeseen, tu­lee sen vii­pymättä ilmoittaa esteestä kirjal­li­ses­ti toiselle osapuolel­le. Samoin on il­moi­tet­ta­va esteen lakkaamisesta. Jos osa­puolen ali­hank­kijalla on mainittu este, katsotaan se ky­sei­sen osapuolen esteeksi.

13. VASTUU PALVELUSTA

Shop Locally tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Kauppiaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Shop Locally ei kuitenkaan vastaa palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Shop Locally ei vastaa palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Shop Locallylla on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen Palvelun muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai jokin muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

14. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS 

Shop Locally ei vastaa Kauppiaalle välillisistä vahingoista taikka muusta epäsuorasta vahingosta. Shop Locallyn vastuu Kauppiaalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu näiden Ehtojen mukaiseen korvaukseen. Shop Locallyn korvausvastuun enimmäismäärä ei missään olosuhteissa voi ylittää 50 euroa.

15. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen la­kia. Tästä sopimuksesta johtuvat eri­mie­li­syy­det pyritään aina ensi­sijaisesti rat­kai­se­maan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli eri­mielisyydestä ei päästä osapuolia tyy­dyt­tä­vään sovintoratkaisuun, ratkaistaan eri­mie­li­syy­det Helsingin käräjäoikeudessa.


KLIKKAA TÄSTÄ JA LIITY KAUPPIAAKSI ILMAISEKSI >>